SZC logo

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

OM kód: 203034/002 | 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 3.

Intézmény logo

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA

Történet

Iskolánk története

Történet

Iskolánk Dunaújváros legrégebbi, 1955-ben alapított középfokú intézménye, melyet jelenleg a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum működtet. Az iskolának két épületében történik az elméleti és a gyakorlati oktatás. A központi épület - mely 1963-ban épült - a városközponttól kissé távolabb az ISD DUNAFER Zrt. Dunai Vasmű szomszédságában helyezkedik el. Ebben a Gépészet, Közlekedésgépészet és a Specializált gép és járműgyártás ágazatoknak a képzéseit oktatjuk. Iskolánk Villamos Telephelye másik épületben működik, melyet 1996-tól használunk. Ez a városközpontban, az Apáczai Csere János utcában található. Itt az Elektronika és elektrotechnika, Rendészet és közszolgálat ágazatoknak megfelelő technikumi, szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzéseink kapnak helyet.

Épületeink megfelelő számú, jól felszerelt tanteremmel, szaktanteremmel, folyosóval, zsibongóval rendelkeznek. A gyakorlati oktatás különböző vállalati tanműhelyekben folyik, de a legnagyobb létszámot oktató tanműhelyt az ISD Dunaferr Zrt. Dunai Vasmű működteti. A legmodernebb eszközök állnak rendelkezésünkre az alapszakmáktól (ipari gépész, forgácsoló, villanyszerelő, hegesztő, szerkezetlakatos) az elektronikán át a robottechnika oktatásáig. Minden szak szakmai alapja, illetve kiegészítő tananyaga az informatika. Számítógépes nyelvi laborokkal is rendelkezünk.

Mindegyik gyakorlati képzőhelyünket a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara minősítette. Villamos telephelyünkön az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportos orientációhoz, szakmai alapozáshoz, speciális képzéshez, szaktantermeket, műhelyeket és mérőtermeket alakítottunk ki.

Tanulóink Dunaújváros és a város széles vonzáskörzetében élő családok gyermekei. Jelenlegi létszámunk közel 900 fő, ennek jelentős része szakgimnáziumi és technikus képzésben vesz részt. Az iskola valamennyi diákja tanul valamilyen idegen nyelvet (angolt vagy németet).

A tantestületben több kolléga szakértő, szaktanácsadó, mestertanár, érettségi és szakmai vizsgabizottsági elnök is. Pedagógus munkánkban a felzárkóztatás, a tehetséggondozás és a képességek kibontakoztatása mindig hangsúlyozottan kiemelt szerepet játszott. Az iskola nevelőtestülete több mint 60 fős, akik mindig fogékonyak az újra, a jobbítás, a változtatás állandó igénye jellemzi őket. Tanáraink nemcsak átveszik az új oktatási programokat, hanem ők maguk is fejlesztenek és irányítják ezek kidolgozását. Jellemző rájuk az innovatív szemlélet.

Ezt példázzák az elmúlt évek is:

 • az ADAPTÍV Iskola-kísérletben való részvétel,
 • a PHARE pályázat elnyerése, melynek részeként a mechatronikai technikus képzést vezettük be
 • az Ifjúsági Szakképzés Korszerűsítése Világbanki Program „A” komponensére benyújtott pályázatunk sikeressége is, melynek elnyerése után részt vettünk a piacorientált szakképzés tananyagterveinek kidolgozásában. Ennek keretében iskolánk elkészítette az automatizálási technikus szak (gépipari szakirány) tananyagtervét DACUM-SCID módszerrel,
 • A Szakiskola Fejlesztési Program mindhárom komponensében dolgoztunk és dolgozunk, a szakmunkásképzés megújításán, önfejlesztő iskolaként. Az országban mindössze 90 szakiskola tudott bekapcsolódni ebbe a munkába. Komoly hírnevet vívtunk ki azzal, hogy a program mindhárom komponensét csak 9 iskola tudta megnyerni. Ezek közül az egyik a mi iskolánk volt. Ezek alapján lehetőség adódott és adódik ma is hazai és külföldi továbbképzéseken, tanulmányi utakon a széleskörű tapasztalatcserére, megújulásra és a szakmai-pedagógiai módszertani kultúra szélesítésére.

 

Tanulóink felkészítését, sikeres vizsgáit, munkába állását ösztöndíj- és karrierprogramokkal támogatjuk. Ilyen a Hankook Tyres Ltd. ösztöndíjprogramja, melyet pályázat útján nyerhetnek el tanítványaink. A pályázat magvalósulásának eredményeként pedig biztos munkalehetőség várja a végzett szakembereket. A Ford Karrierprogram digitális tananyagot, módszertani továbbképzéseket, üzemlátogatásokat, kihelyezett tanórákat és eszközfejlesztést foglal magában.

Kimagasló eredményeket érünk el évről évre a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen és az Országos Szakközépiskolai Tanulmányi Versenyen megmérettetésein, ez rendre dobogós helyezéseket jelent számunkra Magyarország legjelentősebb versenyein.

Aktívan segítjük a jövő tanárainak, oktatóinak képzését, ezért – többek között – a Dunaújvárosi Egyetem gyakorlóiskolája is vagyunk. A mérnöktanár jelöltek pedagógiai és szakmai gyakorlatokon vesznek részt intézményünkben.

 

KÉPZÉSI SZERKEZET

Az iskola képzési szerkezetében megtalálható a Technikumi, Szakgimnáziumi és a Szakközépiskolai képzés egyaránt. A Technikumi, Szakgimnáziumi képzéseink szakmai érettségire és technikusi vizsgára készítenek fel, míg a szakközépiskolai képzések, három évesek és a szakmai vizsgával zárulnak. A képzés gerincét a gépészet és az elektrotechnika-elektronika adja, de a 2018-as tanévtől elindult a szakgimnáziumi autószerelő képzés is, mely az új rendszerben Gépjármű Mechatronikus szakként folytatódik.

1999-ben kezdtük a rendőri pályára előkészítő, rendvédelmi képzésünket, mely azóta is nagy népszerűségnek örvend.

Egyre meghatározóbbá válik intézményünkben a felnőttképzés. A munkaerőpiaci és társadalmi elvárásoknak megfelelően igyekezük biztosítani a másod- vagy harmadszakma elsajátításának lehetőségét.

Célunk, hogy valamennyi képzési formában naprakész, tájékozott szakembereket képezzünk. Arra törekszünk, hogy végzett tanulóinknak elhelyezkedési gondjai ne legyenek. Ennek a célnak az érdekében kiegészítő ismereteket is adunk (számítástechnika, CNC programozó és gépkezelő, PLC programozás, hegesztés, hidraulika, pneumatika).

A tanulmányi versenyek szervezése és lebonyolítása, a továbbjutók nevezési díjának biztosítása, az ingyen tankönyv, az étkezési hozzájárulás mind juttatásaink közé tartozik.

 

SZAKMAI PROGRAMUNKBÓL

Az iskola küldetésnyilatkozatát Szent-Györgyi Albert gondolatainak felhasználásával fogalmaztuk meg:

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát amit szeretni fog.”

Tanulóinknak egy életre szóló útravalót kívánunk adni, mert valljuk, hogy mindenféle paradigmaváltás ellenére léteznek egyetemes emberi értékek, amelyekre stabil személyiség és tudás építhető. Ha válaszolni kívánunk korunk kihívásaira, tudomásul kell vennünk, hogy ma már nem elegendő a tanórákon kifogástalanul tevékenykedő és az előírt viselkedésmintákat követő gyermeket nevelni. Fel kell készíteni őket a rájuk váró küzdelmekre, a versenyre, melyek átszövik életünket, gazdaságunkat, mindennapjainkat.

 

KIEMELT NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI FELADATOK

Nevelési oktatási feladatainkat iskolánk szakmai programjában határoztuk meg. Szakképző intézmény vagyunk. Alapfeladatunk a gyermekek nevelése. Ehhez kapcsolódóan kiemelt célkitűzésünk, hogy olyan szakmai tudást biztosítsunk a nálunk végzetteknek, hogy a környezet munkaerőpiacon jelentkező igényeit kielégítsük. A végzett tanulóink felkészültsége olyan legyen, hogy elhelyezkedésüket elősegítse. E célok érdekében az iskola folyamatos kapcsolatot tart a munkáltatókkal, kamarákkal, munkaügyi hivatallal. Szakmai programunkban a következő legfontosabb alapelveket határoztuk meg: komplexitás elve, egyenrangúság elve, az oktatók vezető szerepe, az életkori és egyéni sajátosságok elve, a különböző közösségekhez tartozás elve, a tapasztalatszerzés elve, a külső hatások elve, a bizalom elve, a következetesség elve, a nevelés ellentmondásosságának elve, a motiváció elve, a koncentráció elve, a szemléletesség elve, az aktivitás elve, a visszajelzés elve.

Személyiségfejlesztés területei:

 • tanulási motívumok fejlesztése,
 • értelmi képességek fejlesztése,
 • szociális képességek fejlesztése,
 • egészséges és kulturált életmódra nevelés,
 • kulturális alapkészségek elsajátításának támogatása,
 • munkaerő-piaci igényeknek megfelelés (elmélet, gyakorlat),
 • a kommunikáció megtanítása,
 • vállalkozási képességek fejlesztése,
 • lehetőségeihez mérten a speciális kompetenciák fejlesztése (tehetségfejlesztés).

 

Fontos feladataink még:

környezeti és környezetvédelmi, hazafias nevelés, hagyományápolás, a piac és a gazdasági környezet igényeinek kielégítése a képzés tartalmában és az iskolafejlesztési tevékenységben, hagyományos keretek közt korszerű, részben alternatív oktatás, a fiatalok személyiségfejlődését elősegítő (pozitív irányú) és nem korlátozó iskola megvalósítása, gyermekközpontúság, teljesítményközpontúság.

 

Gyermek és ifjúságvédelem:

Az osztályfőnökök az ifjúságvédelmi felelőssel együtt figyelemmel kísérik a regisztrált tanulókat, családlátogatást végeznek, ha szükséges, intézkednek. A hátrányos helyzetű tehetséges tanulókat az iskola mellett ilyen céllal létrehozott alapítvány (Dunaferr Iskola Tanulóiért Alapítvány) is támogatja különféle pályázatokkal, ösztöndíjjal. Az egyik legfontosabb feladatunk, hogy megfelelő kapcsolat alakuljon ki a szülők és az iskola vezetői, pedagógusai és dolgozói között. Az osztályok szülői munkaközösségeivel az osztályfőnökök tartanak kapcsolatot, mely a szülői értekezleteken, illetve az évente két alkalommal szervezett fogadónapon valósul meg.

Iskolánk munkájának tökéletesítésére igénybe veszi - az önkormányzat illetékes szervein kívül - más intézmények szolgáltatásait is. Így például az Egészségmegőrzési Központ, a Gyermekjóléti Szolgálat, a Családsegítő Központ, a Nevelési Tanácsadó által biztosított segítséget. Az együttműködés tartalmát és formáját évente az iskolai munkaterv, egyeztetésével állapítjuk meg.

Számos közösségépítő és nevelő programot szervezünk diákjaink részére, például az osztálykirándulások, klubdélutánok, osztályok és szakmák közötti sportversenyek, horgászverseny, sportnap, DÖK nap, éjszakai foci, az egyéb osztály- és évfolyamrendezvények. A tanulmányi kirándulások a szakmai kitekintésen, tapasztalatszerzésen túl egy-egy nap hasznos eltöltését is jelentik. Színházlátogatás szervezése évente több alkalommal is történik.

A mindennapi testedzés, a tömeg és versenysport körülményeinek jobbá tétele érdekében megalapítottuk a Dunaújvárosi Diáksport Egyesületet (DDSE). Az egyesület az iskolával kötött szerződés alapján vállal feladatot az egészséges életmódra nevelésben, a mindennapi testedzés feltételeinek megteremtésében. Ezzel olyan célokat is megvalósíthatunk, melyekre másként fedezet nem jutna.

 

A TANÍTÁST SEGÍTŐ ESZKÖZPARKUNKRÓL

Célunk a gyors és rugalmas alkalmazkodás a gazdaság igényeihez. Ennek érdekében képzésünk eszközhátterét folyamatosan fejlesztjük. Néhány kiragadott példa a már működőkből:

számítógépes szaktantermek Internet használatával,

mindkét épületünk tantermeinek jelentős része interaktív táblával felszerelt,

mind a Windows mind pedig az IOS (Apple) rendszerre épülő informatikai szaktantermekkel rendelkezünk,

automatika laboratóriumok (pl.: pneumatika, hidraulika, PLC stb.),

korszerű technikával felszerelt gépész és villamos mérőtermek,

az ISD Dunaferr Zrt. Képzési és Fejlesztési Főosztálya korszerű gépparkkal áll a rendelkezésünkre,

a számítógéppel integrált gyártórendszerben CNC gépek, robotok, optikai mérőrendszer segíti a gyakorlati oktatást,

angol és német nyelvet tanulhatnak a diákok a nyelvi laboratóriumokban,

az emelt szintű érettségire való felkészülést speciális programokkal segítjük,

az automatizálási technikus szakunkon az iskola mérnöktanárai által kidolgozott DACUM, munkakörelemzésen alapuló, modulrendszerű tananyagot tanulhatnak technikusjelöltjeink,

az önvédelmi sportokat rendész szakemberek oktatják.

Folyamatosan megújulnak tantermeink bútorzatai, fejlesztjük informatikai szaktantermeinket, új szaktantermeket alakítunk ki. Egy nyertes pályázatnak köszönhetően Villamos Telephelyi épületünk néhány éve lifttel felszerelt, akadálymentesített. Öltözőink, mosdóink is korszerűsödtek, tiszta, szép környezet került kialakításra, véleményünk szerint egy élhető iskola alapjait jelentik ezek.


Partnereink

SZC logo

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum


Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola

2400 Dunaújváros, Vasmű tér 3.

Telefon: +36 25 413 842

E-mail: titkarsag@dunaferriskola.hu

OM azonosító: 203034/002


2024Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Dunaferr Technikum és Szakképző Iskola