Iskolánk története

E-mail Nyomtatás PDF

A DSZC Dunaferr Szakközép- és Szakiskolájának története a kezdetektől

Hazánkban 1949 végén párt- és kormányhatározat született arról, hogy Dunapentelén kohászati kombinát és egy új város épüljön. A Magyar Dolgozók Pártjának felhívására építőmunkások ezrei költöztek Dunapentelére. A központi vezetőség megállapította, hogy a vasmű az ötéves terv egyik kulcskérdése. Az épülő „új szocialista” városról szólva a határozat leszögezte: 1954-ig négyezer család számára kell otthont biztosítani. Az épülő várost el kell látni közművekkel, kórházzal, tanácsépülettel, iskolákkal, kultúrházzal, mozival, üzletházzal és üzletekkel, mosodákkal, kenyérgyárral, stb. 1950 őszére kialakultak a barakktáborok, 1951 május 1-ig elkészültek az első lakóépületek, és folytatódtak a lakótömbök építési munkálatai. A Sztalin Vasmű létszáma 1955-re stabilizálódott. A hatalmas ipari létesítmény fejlődése igényelte a szakmunkások utánpótlásának biztosítását, és a munkásszülők is sürgették egy vasipari szakmunkásképző iskola felépítését. A vasmű vezetői ezért felkeresték az MTH (Munkaerő Tartalék Hivatal) központot, és előterjesztették igényüket: az 1955-56-os tanévben 168 fő ipari tanuló képzését szeretnék beindítani. Az intézet megszervezésével a vasmű közvetlenül kívánta megoldani a szakmunkás-utánpótlást. Ilyen körülmények és indokok alapján alakult meg a:

 

316.sz. Ipari Tanuló Intézet

Az intézet igazgatója Keller János lett. A tanárok, oktatók vele együtt Budapestről érkeztek. Az intézmény első tantestületének tagjai:

Tanárok: Bene Károly, Papp László, Hevesi Tóth Ilona, Lovász László, Kulcsár István.

Szakoktatók: Bujdosó András, Taliga József, Novoszáth Gyula, Csáki Sándor, Szentgyörgyi Vilmos, Bakó László, Szentpéteri Sándor.

Az első megoldandó probléma az épület kérdése volt. A Kerpely Antal Kohóipari Technikum egy évre adott helyet a vasipari iskolának. Az első tanítási nap 1955. szeptember 15-én kezdődött a 120 fő elsőéves tanuló részére. A tanítás 4+2-es rendszerben történt: 4 nap műhely, 2 nap iskola. A tanulók gyakorlati oktatása a vasműben zajlott.  Az iskola életében fontos dátum 1956 februárja, hiszen ekkortól Bene Károlyt nevezték ki igazgatónak, aki nyugdíjazásáig (1985-ig!) irányította az iskolát. Ez három évtizednyi vezetői munkát jelent, így minden pátosz nélkül állítható, Bene Károly személye és személyisége egyet jelent az iskola történetével. 1956 őszén lejárt az egy évre szóló szerződés a Kerpely Antal Kohóipari Technikummal – tehát költözni kellett. A vasmű kisigazgatósági épületében (volt fehérneműgyár) kapott helyet az iskola.

A végleges elhelyezés tekintetében fordulópontot jelentett a városi tanács 1958 szeptember 12-én hozott határozata egy új épület felépítéséről, amit a Munkaügyi Minisztérium épített, az Országos Tervhivatal hagyott jóvá, a Sztálinvárosi Tanács volt a kivitelező, az anyagi feltételeket pedig a Nemzeti Bank biztosította.

Az iskola új és máig is működő épületének ünnepélyes átadására – egyben Makarenko nevének felvételére 1963. november 7-én került sor. 1971-ben elkészült az iskola új szárnyépülete és tornaterme, 1974-ben átadták a tanműhelyt és a jóléti épületet. A könnyűipari tagozat önálló épületének átadására 1976-ban, kollégiumának birtokbavételére pedig egy évvel később került sor. 1996-ban a város oktatási rendszerének átalakítása következtében összevonták az Aranyvölgyi iskolát részben a Gárdonyi, részben a Dózsa iskolákkal.  Ekkor kapta meg a villamos tagozat az Aranyvölgyi iskola épületét.

Az első tíz év: tíz év alatt a tanulólétszám 215 főről 1300 főre emelkedett. Bevezették a 3+3-as emelt szintű képzést (3 nap elmélet + 3 nap gyakorlat). Az iskolában géplakatos-, villanyszerelő- és esztergályos szakmákban indult ilyen arányú képzés. 1970-ben elkezdődött a tanműhely építése, ami 1973 őszére készült el.

Az első húsz év: az iskolában 5407 tanuló végzett szakmunkásként, ezen kívül 120 fő fonóipari, 120 fő sütőipari, 250 fő kereskedelmi tanuló, valamint 436 fő felnőtt szerzett szakmunkás-bizonyítványt. 1976-ban átadták a papíripari iskolát, egy évvel később a kollégiumát is birtokba vehették a diákok.

Negyedszázad időszaka: 1987-re oly mértékben felduzzadt a tanulói létszám a papíripari tagozaton, hogy önálló iskolaként levált az intézményről, a villamosipari tagozat pedig a Dunai Vasmű „radari” munkásszállójába költözve kezdte meg a tanévet.

Magabiztos negyvenes: négy évtized leforgása alatt 14 329 tanuló tett valamilyen szakmából sikeres szakmunkás-, érettségi és technikusi minősítő vizsgát. 1996-97-ben országos szakmai versenyek helyszíne volt az iskola.  1999-2000-es tanévtől rendőri pályára előkészítő rendvédelmi szakmai képzés indult.

Túl az ötvenen: „Intézményünk olyan iskola, amely fennállása óta szakadatlanul fejlődött, igyekezett megfelelni a kor követelményeinek. Bátran állíthatom, hogy ma is komoly jövő előtt áll. Mindez igazán jó tantestületének, segítő dolgozóinak és vezetőinek köszönhető, akiknek nem győzöm újra és újra megköszönni önzetlen, elhívatott munkáját.” – ezek Pallos László címzetes igazgató szavai az ötvenöt éves jubileum kapcsán. Talán elárulnak sok mindent…

Egyszerű tények, de nekünk büszkeséget jelent

-        CISCO Locális Academiaként működünk, ezzel a legmodernebb amerikai, CISCO-számítógépes hálózatok oktatási feltételeit teremtettük meg a műszaki számítástechnikai technikusok számára.

-        Iskolánk a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program, valamint a Szakiskolai Fejlesztési Program elveit követő Önértékelési Modell szerint végzi tevékenységét.

-        A Dunaújvárosi Főiskola Kommunikációtudományi és Tanárképző  Intézetének gyakorlóiskolája vagyunk.

-        A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt bázisiskolája vagyunk.

-        Az alternatív energiák oktatásához pályázat segítségével sikerült egy „szolár bázist” kialakítani, ahol a napenergia felhasználásának lehetőségeit ismerhetik meg a tanulók.

-        Látványos TISZK-beruházások: Európai Uniós támogatásból valósult meg. Ebből a Dunaferr iskolában 168 millió forintot eszközbeszerzésre, illetve 101 millió forintot felújításra fordítottak. A fejlesztések elsősorban a villamos tagintézményt érintették, ami multimédiás előadóteremmel gazdagodott, a pályaorientációs terem nyelvi labor funkcióval bővült ki, és a pályázati program keretében megújult a kábelszerelő műhely, az automatika szaktanterem, az alkalmazott számítástechnika terem, az elektronikai mérőlabor, valamint az egész intézmény informatikai hálózata és irodatechnikai rendszere is.

  


A nevelőtestület tagjai mindig fogékonyak voltak az újra. Többségüket a jobbítás, a változtatás állandó igénye jellemezte és jellemzi. Tanáraink nemcsak átvették az új oktatási programokat, hanem tevőlegesen alakították és végzik ezek kidolgozását.

Ezt példázza, hogy az iskola több területen az úttörők közé tartozik. Elég talán megemlíteni, a kabinetrendszer kialakítását, a kulturális nevelést, a számítógép alkalmazását.

A tevékenységet minősítheti PHARE pályázat megnyerése is, valamint 1999-ben az Ifjúsági szakképzés korszerűsítése világbanki program "A" komponensére benyújtott pályázatunk sikeressége is, melynek elnyerése után részt vettünk és veszünk a piacorientált szakképzés tananyagterveinek kidolgozásában. Ennek keretében iskolánk készítette az automatizálási technikus szak (gépipari szakirány) teljes tananyagtervét. Ennek alapján oktatják az ország különböző intézményeiben ezt a technikus szakot. A két pályázat elnyerésével közel 62 millió Ft értékben modern oktatási eszközökhöz is jutottunk.

A pályázatok megnyerésével lehetőség adódott hazai és külföldi továbbképzéseken, tanulmányi utakon a széleskörű tapasztalatcserére és a szakmai-pedagógiai látókör szélesítésére.

Tagjai vagyunk az ESHA SCHOOL FOR EUROPE szervezetnek.

1998. szeptemberétől megkezdődött az OKJ képzésre épített technikus- és szakmunkásképzés.

Az 1999-es tanévtől a rendőri pályára előkészítő rendvédelmi szakot is beindítottuk.

2000. október 23-án az Oktatási Miniszter Elismerő Oklevelét megkaptuk az iskolában folyó oktató-nevelő munka elismeréseként.

2000. szeptembertől a fentiek alapján megindítottuk az érettségivel rendelkezőknek az automatizálási technikus (gépipari szakirány) szakot.

2002. szeptemberétől megkaptuk az önkormányzattól az indítási jogot a felsőfokú képzésre is. A Veszprémi Egyetem befogadó nyilatkozatára építve az informatikai mérnökasszisztens szakon.

2003. A Szakiskolai Fejlesztési Program országos pályázatán minden lehetséges projektet megnyertünk. Ennek alapján arra vállalkoztunk, hogy részt veszünk a szakiskolai (szakmunkás) képzés teljes megújításában. Az országban csak 9 iskola tudott minden projektet megnyerni. Nekünk sikerült.

2004. Kiépítettük a COMENIUS 2000 Közoktatás Minőségfejlesztési Program modelljét. Eszerint végezzük munkánkat.

2004. CISCO LOKÁLIS AKADÉMIA kezdte meg működését iskolánkban. Mérnöktanáraink kiképzésével a világ legnagyobb számítógép hálózatokat építő és működtető amerikai CISCO-tól megkaptuk a jogot arra, hogy e területre szakembereket képezzünk speciális eszközökkel, egyedi módszerekkel.

Az iskola jelenlegi képzési szerkezetét az érettségire felkészítő szakközépiskola, világbanki középiskolai modell mellett, a technikus- és a szakmunkásképzés jellemzi.

2004. Akkreditált felnőttképzési intézet lettünk.

2004. Az Oktatási Minisztérium és a Informatikai és Hírközlési Minisztérium Vizsgaközpontjaként tevékenykedhetünk.

2006. augusztusától iskolánk igazgatója Holdampf Sándorné.

Pallos Lászlót Dunaújváros Megyei Jogú Város önkormányzata Címzetes Igazgatóvá nevezte ki.

2011-től iskolánk igazgatója Csapó Gábor.

 

A Villamos Tagiskola

A villamos szakmák képzésével az iskola indítása óta foglalkozunk. A szakmunkásképzés mellett 1963. és 1969. között középiskolai érettségit és szakmunkás-bizonyítványt is adó villanyszerelő és irányítástechnikai műszerész osztályaink is voltak. 1984/85-ös tanévben indítottuk újra a szakközépiskolai képzést szakmunkásképzési célú villanyszerelő (erősáramú berendezés-szerelő) szakon. 1986/87-es tanévben iskolánk tanulólétszáma annyira megnövekedett, hogy a szakközépiskolai osztályokkal egy tanévre a Dunai Vasmű Oktatási Központjának tantermeibe költöztünk, azaz a 2. sz. Munkásszállóra.

1991. januárjától a bővülő sokféle villamos képzés szükségessé tette, hogy szétválasszuk a szakmai ágazatokat erősáramú és gyengeáramú szakterületekre. Ezeket a szakcsoportokat szakvezetők irányítják, összefogva az elméleti és gyakorlati képzést is. A szakcsoport minőségi munkáját megalapozzák, segítik a villamos mérőtermek.

 

1996/97-es tanévtől kezdve a villamos tagozatunk elköltözött, azaz átköltözött egy volt általános iskola épületébe. Ez az iskola a volt Aranyvölgyi Általános Iskola. Tagintézményünk egy rendkívüli iskolabelsővel rendelkezik, különleges tereink vannak, zöldfelületeink, hatalmas, egyéb nagy rendezvényeknek is otthont biztosító tornateremmel büszkélkedhetünk. Hiszünk benne, hogy az esztétikus környezet jó hatással van az oktató, nevelő munkánkra egyaránt.


 


 

A tanműhely

 


Saját tanműhelyünk nincs. A szakmunkásképzés gyakorlati oktatása különböző vállalati tanműhelyekben folyik a kezdetektől.

Szakközépiskolánkban a gyakorlati oktatás országosan egyedülálló konstrukcióban folyik. A minisztérium eredetileg kísérleti jelleggel engedte meg azt, hogy a tanműhelyi hátteret egy nagyvállalat - a Dunai Vasmű - biztosítsa. Az elmúlt évek bebizonyították, hogy ez a megoldás életképes.

1970-ben kezdte meg a Dunai Vasmű a tanműhely építését, majd 1974-ben ünnepélyes keretek között átadták a jóléti épülettel együtt.

1991-ig a tanműhely az üzemfenntartáshoz tartozott, majd az Oktatási Intézet, 1993-ban pedig a Dunaferr Rt. Humán Intézet vette át. Robbanásszerű fejlesztés indult meg azzal a vállalati döntéssel, hogy a leépítés helyett bővítését készítette elő.

1992-ben elkészült új szárnyban helyet kapott az ipari, elektronikai, a minőségbiztosítási illetve a gyakorlati szakmák képzésének (hidraulika-pneumatika, csőszerelő, hegesztő) biztosítása is. Az új gondolkodás egyben új struktúrát jelentett, új laborok jöttek létre: a számítástechnika, nyelvoktatás a megváltozott igényekhez igazodott. A műszaki könyvtár áttelepítésével egy erős, a gyermek és felnőttképzést egyaránt kiszolgáló bázis alakult ki. A társaságcsoport ezzel egy időben az ISO 9000 minőségbiztosítási rendszer bevezetésével felismerte, hogy a tudás, szakembereik tovább vagy átképzése a legolcsóbb befektetés. Igényük egybeesett a Humán Intézet céljával, így a hazai és nemzetközi kapcsolatok erősödésével még szélesebbre tárultak a lehetőségek. Ma már kiléptek a Dunaferr keretein, regionális sőt országos képzést vívtak ki.
 

A nemzetközi kapcsolatok segítségével egy olyan magas szintű minősített hegesztőképzés valósult meg, amely nemzetközi (német-osztrák területen is elfogadott) bizonyítványt képes kiadni. A hegesztéstechnika fejlődésével az ÉMI-TÜV vizsgák teljesítésére, lebonyolítására lehetőséget adó, jól felszerelt műhely készült el az 1994-es esztendőben

. A berendezések az amerikai MILLER cég magyarországi képviselete szállította. A 16 láng- és 16 ívhegesztő állásokon mindenféle eljárást (ív- és gázhegesztő) sajátíthatnak el a diákok, illetve az átképzésen és továbbképzésen résztvevő felnőttek. Europai minősítést is megkapta az akkreditáció során.

Hasonlóan jól felszerelt teremmel gyarapodott a hidraulika-pneumatika szakoktatása. Ezen a területen fehér foltot szüntetett meg a tanműhely, országos viszonylatban is. Az 1993/94-es esztendők alatt a Bosch cég világhírű és színvonalú hidraulika oktatórendszerét vásárolták meg. Ezeken a gyártópadokon bármely, a valóságban létező működéseket tudnak szimulálni és kipróbálni. A korszerű, számítógépes rendszerrel ellátott kabinet az alaptól egészen a proportionális szabályozástechnikai rendszerig mindenre képes. Géplakatosok, mechatronikai technikusok, automatizálási technikusok kiváló kiegészítő szaktanterme.

1993-ban indult el a Dunaferr iskolában a mechatronika szak, amelynek ipari háttere szintén itt található meg.

1995-től kezdve a fejlesztés iránya a robottechnika. Így a CNC-termet át kellett alakítani a CIM (Computer Integrad Manufacturing) rugalmas gyártósor fogadására. A robottechnika oktatásához elengedhetetlen feltétel ennek megteremtése. Az EMCO cég által szállított CNC berendezések és a SCORBOT-VII robotok állnak rendelkezésre a jövő szakemberei számára.

Külön hegesztő robot segíti e területen az oktatást.


Az anyagvizsgálat területén keménységmérést, szakítást, mikroszkopikus felületi érdesség vizsgálatot, ultrahangos (varrat: anyaghiba, falvastagság) bevizsgálást lehet végezni, mely berendezésekhez természetesen számítógép csatlakoztatható.
 

Legnagyobb számban az elektronikai laborok találhatók. A villanyszerelők emellett erősáramú berendezés szerelő szakközépiskolások, ipari elektronikai technikusok, mechatronikai technikusok, számítástechnikai műszerészek részére. Számítógépes rendszerrel a valóságot modellezni tudó kabinetek - segítik a képzést - ahol hibákat képesek előállítani és ezek javítását elvégzik életszerűen.

Többek között vezérlés- és szabályozástechnikai alapkapcsolások, villamos gépjavítás, épületek villanyszerelésének alapkapcsolásai, transzformátor-tekercselés, légvezeték-szerelés, gyengeáramú jelzőberendezések szerelésének oktatása történik a szerelőfalakon.

A tanműhely méltán bázisa a Dunaferr vállalatcsoport szakemberképzésének. A Dunaferr Szakközép- és Szakiskolával együttműködve, annak ipari háttereként, gyakorló otthonaként a legmodernebb körülmények között itt szerezhetik meg az elméleti tudás gyakorlati tapasztalatait a tanulók és a felnőttek. S nincs megállás. A cél a robottechnika teljes letelepítése és minden, a vállalatcsoport számára szükséges szakma és szak gyakorlati oktatásának feltételeit, a lehető legnagyobb szinten biztosítani!

 

Születésnapi Facebook oldalunk

Archív fotók, filmek, tablók

alt

Követelek tőled, mert tisztellek

alt